Thời khóa biểu lớp Bunny ( 06 – 24 tháng )

Thời khóa biểu lớp Pluto ( 25 – 36 tháng)

Thời khóa biểu lớp Mickey ( 3 – 4 tuổi)

Thời khóa biểu lớp Panda ( 4 – 5 tuổi)

Thời khóa biểu lớp Simba ( 5 – 6 tuổi)