Kế hoạch tuần lớp Bunny ( 06 – 24 tháng )

Kế hoạch tuần lớp Pluto ( 25 – 36 tháng)

Kế hoạch tuần lớp Mickey ( 3 – 4 tuổi)

Kế hoạch tuần lớp Panda ( 4 – 5 tuổi)

Kế hoạch tuần lớp Simba ( 5 – 6 tuổi)